آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۷۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ هيأت رئيسه دانشگاه فني و حرفه‌اي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۸ هيأت امناي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق احکام مقرر در بندهاي ۱ و ۳ تصويب‌نامه شماره...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۹۷۴۴۱/۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ مديرکل دفتر...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ هيأت...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني مصوبه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هيأت چهار نفره...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي»...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر سياهکل...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ شهردار...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
ابلاغ مصوبات کميسيون تعيين حريم راه
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي جزء (۱) بند (ف) و جزء (۴) بند (ل) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲