آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۵۸۷۲۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه‌هاي شماره ۴۳۰/۴۵۳۷۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۵ مدير کل...
۱۴/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۷۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ذيل بند ۱ نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۷۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت " به استثناء انواع شير طعم‌دار" از ستون...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۲۶۹۵۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند ۲ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/ ۱۴۰۱ مورخ ۸/۵/۱۴۰۱...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۵۰۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۱۹ از دفترچه عوارض شهرداري کاشان...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۹۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۹۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي شماره...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۸۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه‌هاي شماره ۲۸۹/۰۱/۲۸ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ و...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۸۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ و تبصره ذيل آن از فصل سوم سياست اعتباري...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۹۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر مبناي جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۰۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳ دستورالعمل اجرايي ماده ۲۵۱ مکرر الحاقي...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۹۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با موضوع شمول يا عدم شمول...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل مکاتبه شماره ۶۹/۴/۸۰/۹۴ مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ استانداري...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۱۵۱ هيأتعمومي ديوان عدالتاداري با موضوع: نامه شماره ۲۴۰۵۹۰ ۱۴۰۰ سرپرستدفتر خدماتعمومي...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱۸ مصوبه مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۱ سومين جلسه کميسيون...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲