آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث شهرک مسکوني در غرب شهر يزد
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري پيرامون اصلاح و تکميل مصوبه ۴/۵/۱۴۰۰ آئين‌نامه ماده ۵۴ آئين‌نامه نحوه...
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون کاربري‌هاي تثبيت شده خدماتي درطرح تفصيلي تهران
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم انجام و ارائه مطالعات عارضه‌سنجي ترافيک براي کليه...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي پيرانشهر،...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر فسا ـ ۱
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست‌ها و ضوابط تشويقي کالبدي متضمن نوسازي محله‌اي در...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اليگودرز
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دامغان
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سلماس
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد تغيير کاربري...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلامشهر...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱