آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۹۸۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۲۸ـ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند ۲۴ـ ۱ ـ۱۱ از ماده ۲۴ عوارض محلي...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۶۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت (ب) بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ هيأت چهار...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۵۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بندهاي ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۳۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ معاون...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۹۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه شماره SH/۸۸۵۶۵ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲ با عنوان...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۸۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد (۱)، (۲) و (۳) آيين‌نامه اجرايي وظايف و...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۵۰۰۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۹۲۴۳/۴۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۲ معاونت...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۹۸۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري...
۱۹/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۴۲۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹...
۱۶/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۱۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ذيل ماده ۴ ، تبصره ۵ ماده ۵ ، اطلاق قسمت...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۴۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "۶ ماهه با موضوع تخليه خط تلفن" از بند...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۳۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف (۵) ذيل بند (ب)با عنوان شرايط اختصاصي مندرج...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۲۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۶ ماده ۹ از تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۳۹۸...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۸۱۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ و تبصره ذيل آن (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰...
۱۲/۰۳/۱۴۰۳