آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۲۱۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۸۸۸۵/۹۹۳۴۰۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ و...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۰۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ از شرايط اختصاصي آزمون استخدامي ويژه رشته...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۰۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم از بخشنامه شماره ۲۹۴۱/۴۲/۸۰/۱۴۰۲ مورخ...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۲۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۳ از تبصره يک بند ۲ ماده يک آيين‌نامه اجرايي...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۱۹۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ از مجموعه مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۱۸۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱/ ۶۱۰۱۲ مورخ ۵/۷/۱۴۰۲ مصوب استانداري...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۱۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون ديوان عدالت اداري...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۵۰۱۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۵۰۱۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم بند ۳ ذيل عنوان "يادآوري‌هاي مهم مقررات...
۳۰/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۸۹۳/ت۴۸هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۱
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت۶۲۲۱۸هـ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۲
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح فهرست موضوع بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت۶۲۵۰۴هـ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۳
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه پنجره واحد خدمات حمايتي ايرانيان
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳
۲۹/۰۳/۱۴۰۳