آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۳/۷/۱۳۹۵
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۷۹۸۰/ت۴۹۱۱۱ک مورخ ۴/۴/۱۳۹۲
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶
۰۷/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶
۰۷/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴
۳۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۶
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ در مورد افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و...
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح دستورالعمل پیوست تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۸۳/ت۵۴۰۴۸هـ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
الحاق تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۷۹/ت۵۴۱۶۷هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۶
۱۷/۰۸/۱۳۹۶