آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
حذف تبصره بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
الحاق متن به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶
۲۵/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
۲۵/۰۴/۱۳۹۶
الحاق بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح جزء (۳) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶
۱۸/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶
۱۸/۰۳/۱۳۹۶
الحاق جزء (ط) به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
۰۱/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۲۷/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (۶) تصمیم‌نامه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹
۲۷/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح ردیف (۵) جدول موضوع ماده (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵
۲۴/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴
۱۸/۰۲/۱۳۹۶