آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح بندهای (۷) و (۸) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)
۱۴/۰۸/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
۳۰/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۶) آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) آیین¬نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت-پذیر و ارتقای...
۰۱/۰۷/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸