آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح بند (۹) الحاقی به ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۸) آیین نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی...
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲ ) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹