آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ردیف‌های(۳) و (۴) جدول ماده(۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی...
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
اضافه شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی ـ دفاعی موضوع بند (۶) ماده (۶) اصلاحی...
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی...
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۹/۰۶/۱۳۹۶