آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۹۵۰/۹۵/۳۷۰ـ۲۰/۹/۱۳۹۵ سازمان...
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۷ الی ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۸۰۵/۹۶...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی...
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی...
۲۱/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۸۷ الی ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ اداره کل روابط...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸