آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ
۱۲/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۹/۱۱/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
اصلاح جداول شماره‌های (۱)، (۲) و (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری...
۲۸/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری...
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۱۳/۰۸/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۰۷/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۰۷/۱۳۹۴