آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل وارده و صادره
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۰ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ و شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت‌های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از تعرفه‌های سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸