آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
الحاق تبصره‌ به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای...
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان...
۰۴/۰۲/۱۳۹۸
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره۲۱۶ـ ۹۵ در خصوص اخذ...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و بندهای...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸