آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت های سهامی برق منطقه ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس،...
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۱۶/۱۲/۱۳۹۶