آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان...
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح‌های جامع مجموعه شهری
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه طالقان
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ۲
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عباس‌آباد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جنت مکان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع مجموعه شهری همدان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باموضوع اعلام انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸