آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) و تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج‌فارس،...
۱۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
۲۴/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون
۳۱/۰۶/۱۳۹۵
اصلاحیه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۱۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص)
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
۲۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
۲۳/۰۸/۱۳۹۴