آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی ۶۳۴ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره۶۸۹ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری باموضوع: استحقاق کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت هلال‌احمر به...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۲ک ـ ۱۶/۳/۱۳۷۳...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که در...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کارکنان قراردادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۲۱ الی ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض کارکنان حوزه‌های علمیه دارای قوانین...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر کاربری سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹