آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ بانک...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۲۰۷۳ و ۲۰۷۵ الی ۲۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» از شرایط آزمون...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند «ت» قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۶/۲۰۰ ـ ۷/۳/۱۳۹۷...
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی...
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۹۷۱ و ۲۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳/۱۰۸۰ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۴/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸