مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۹۶
چهارشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۴۱
رأی شماره ۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری