مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۸
یکشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۱۷
رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اهر