مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۷
پنج‌شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۱۵
رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز