مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۶
چهارشنبه،۱۰ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۱۴
رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ و ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو