مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۳
دوشنبه،۱ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۰۶
رأی شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دستور هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص بهای خدمات استعلام نقل و انتقال