مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۰
پنج‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۹۷
رأی شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال دستور یازدهم مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ از صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف