مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۲
شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۲
رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۹/۵ـ۲۷/۸/۱۳۹۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی