آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
«سند راهبردي علوم و فناوري‌هاي شناختي»
۱۹/۱۰/۱۳۹۰
آيين‌نامه «شوراي تخصصي حوزوي»
۱۹/۱۰/۱۳۹۰
اصلاح بند۳ ماده۲ اساسنامه بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي (مصوب جلسه ۵۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۱۹/۱۰/۱۳۹۰
آيين‌نامه «ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور»
۱۹/۱۰/۱۳۹۰
«اصلاح و تكميل ماده ۱۴ اساسنامه بنياد ملي نخبگان (مصوب جلسه ۵۶۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)»
۱۹/۱۰/۱۳۹۰
تعيين مهلت براي تشكيل هيأت امناي جديد دانشگاه آزاد اسلامي
۱۳/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه « شمول بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تبصره‌هاي ذيل آن به...
۰۹/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه « الحاق يك بند به ماده ۴ اصلاحي مصوبه ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان...
۰۹/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم»
۰۳/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايلام»
۰۷/۰۷/۱۳۹۰
مصوبه « تشكيل دانشگاه ويژه فرهنگيان»
۰۷/۰۷/۱۳۹۰
مصوبه « انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات»
۰۷/۰۷/۱۳۹۰
مصوبه « سياست‌ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي»
۲۹/۰۶/۱۳۹۰
مصوبه « انتخاب ۳ عضو جديد هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي»
۲۹/۰۶/۱۳۹۰
مصوبه « اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور»
۲۹/۰۶/۱۳۹۰