معرفی مسئولین

  مسئولین روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

   

  سمت 

  نام و نام خانوادگی

   مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره   

  آقای دکتر مجید اکبرپور         

   عضو هیئت مدیره

  خانم سهیلا جلالی

   عضو هیئت مدیره

  آقای علیرضا پوراحمدی هوشمند

   ذیحساب و مدیر امور مالی  اداری

  خانم سحر غندالی

   معاون امور مالی

  خانم مریم محمدی

   معاون امور اداری

  خانم بتول چزانی 

   مدیر فنی چاپ

  آقای محمدرضا ضیغمی

   معاون فنی چاپ

  آقای امیر مومنی رمضانی

   مدیر فناوری اطلاعات

  خانم معصومه سرفراز

   معاون فناوری اطلاعات

  خانم شهین سادات نعمتی