آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۰۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اقدام سازمان مرکزي تعاون...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تسويه بدهي ناشي از دريافت تسهيلات صندوق انرژي بانک ملت براي توسعه شرکت پالايش نفت...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه شماره ۶۵۵۸۹/ت۵۹۱۳۱هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
سند ملي حقوق کودک و نوجوان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکميل آيي ننامه کميسيون فرهنگي تربيت بدني و ورزش کشور
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
اساسنامه اصلاحي بنياد ايران‌شناسي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه سياست‌ها و اقدامات اساسي حمايت از ترويج نام‌ها و نشانه‌هاي اسلامي ـ ايراني
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه تأسيس گروه برنامه‌ريزي مراکز و مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي خاص
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه لغو اجراء سند يا بيانيه آموزش ۲۰۳۰
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح ماده ۲ قانون تشکيل هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه عضويت رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس در شوراي عالي جوانان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰