آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت گوشت مرغ منجمد آماده...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب شخصيت حوزوي جهت عضويت در شوراي فرهنگ عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه افزايش ظرفيت پزشکي در مقطع عمومي
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح جزء (۲) بند (الف) تصويب‌نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت۵۶۸۰۳هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه ابقاء رئيس کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۵۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده۳ مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۵۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (۳) ماده ۵۵ آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري عمومي...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري واتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد تاريخ اجراي تصويب‌نامه...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۳۸۷۲/ت۵۷۸۶۰هـ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰
۲۵/۱۰/۱۴۰۰