آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آيين‌نامه نحوه تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آيين‌نامه مرجع ملي و نهاد هماهنگي کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آئين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق‌التوليه و حق‌النظاره و جدول ميزان حق‌الزحمه امين يا هيئت امناي...
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
آئين‌نامه اجرايي گواهي‌نامه‌هاي متخصصان فني هواپيمايي و مؤسسه‌هاي مربوط به تعليم و تربيت متخصصان فني...
۱۴/۱۲/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي
۱۲/۱۲/۱۳۹۲
فهرست مواد محترقه بي‌خطر (اقلام نورافشاني)
۱۲/۱۲/۱۳۹۲
دستورالعمل اجرايي ماده (۱۱) آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
آئين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
۰۲/۱۱/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
۲۵/۱۰/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي
۱۴/۱۰/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) الحاقي جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۴/۱۰/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۱ـ ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
آيين‌نامه اجرايي بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۷/۱۰/۱۳۹۲