آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سگزآباد
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر پلدختر
۰۷/۰۳/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي، حفاظت و احياء تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبيعي...
۲۴/۰۲/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي «رقابت‌پذيري شهري»
۲۴/۰۲/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي ارزيابي سياستگزاري‌ها و اقدامات انجام شده...
۲۴/۰۲/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاحيه مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ جامع شهر تبريز
۲۸/۰۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه شرق استان کردستان (ناحيه بيجار)
۲۸/۰۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر خشکبيجار
۲۸/۰۱/۱۳۹۶
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حادثه ساختمان پلاسکو
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر کوچصفهان
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ارزوئيه
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دامغان
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سراب باغ
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ابلاغ مدارک طرح جامع ـ تفصيلي شهر بسطام
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ابلاغ اسناد موضوع طرح الحاق سايت پيشنهادي به مساحت ۶۳/۲...
۱۵/۱۲/۱۳۹۵