آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۳) بند (ز) اصلاحي ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه نحوه فعاليت دستگاه¬هاي اجرايي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ( ۳) ماده ( ۹۱ ) آييننامه اجرايي ماده ( ۱۴ ) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آيين¬نامه نحوه پرداخت حق¬الزحمه مجريان و ناظران انتخابات
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ماده (۸) آيين¬نامه تشويق صادرکنندگان نمونه
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۷) اصلاحي آيين¬نامه اجرايي شوراي¬ عالي سلامت و امنيت غذايي
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱۴) ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح بند (۷) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اجرايي شوراي¬عالي سلامت و امنيت غذايي
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح تبصره‌ ماده (۵) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي
۰۴/۰۶/۱۳۹۹