آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مواد (۳) و (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
حذف تبصره ماده (۱۰) آيين¬نامه توليد، دانش¬بنيان و اشتغال¬زايي در صنعت نفت
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تبصره ماده (۴) آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲۱) آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه سلامت
۳۱/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام رتبه‌بندي معلمان
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌‌ها و اختراعات
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۳۹) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۱۲/۰۵/۱۴۰۱