آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح جدول بند (۴) تصویب‌نامه ۱۲۰۳۸۶/ت۵۵۹۶۴هـ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۱۸۱۹/ت۵۱۹۶۷هـ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
لغو متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ دفتر هیأت دولت
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷
۲۷/۱۰/۱۳۹۷