آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره‌هاي ۱۳۱۳ الي ۱۳۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ مادامي که مجوز استخدام پيماني از...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «چنانچه شخص ياد شده در يکي از ادارات يا مؤسسات...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مطب‌هاي دامپزشکي مجاز به فعاليت در واحدهاي مسکوني...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۹۳۳/۹۸/۳/۵/۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي(۱ـ۲)، (۲ـ۲) (۳ـ۲)، (۴ـ۲) و (۱۱ـ۲) از...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده ۲۹ قانون تشکيلات،...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدي تلقي مي‌شود» از...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۳۹ـ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ آيين‌نامه اجرايي بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ذيل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۷...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زيربنا...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۳۸ـ۲) از تعرفه عوارض و بهاي...
۲۹/۰۸/۱۴۰۱