آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح بند (پ) تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصویب نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۲۷/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح تصویب نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
لغو بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸
۲۰/۱۲/۱۳۹۷