آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق ماده (۳۴) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۲۲/۰۷/۱۳۹۳
الحاق یک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
لغو اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۸/۰۳/۱۳۹۲