آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي توسعه منابع آب و خاک سيستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي لرستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان‌غربي
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامي آب منطقه‌اي تهران
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه شرکت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
الحاق ماده (۳۴) به اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
۲۲/۰۷/۱۳۹۳
الحاق يک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح تبصره الحاقي به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۱۰) و (۱۱) اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص) ـ مصوب ۱۳۷۷ـ
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
لغو اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت
۱۹/۰۴/۱۳۹۳