آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۴۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۰۰۳۲/۲۱۰/ص مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ سرپرست...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق عبارت «با سررسيد حداکثر تا پايان سال ۱۴۰۰»...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌هاي...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۱۸۲هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي «ب» و «ج» ماده ۲، تبصره‌هاي ۴ و۶ ماده ۲ و...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۰۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات در سالهاي ۱۳۹۴...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۰۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۲۳۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ مدير کل دفتر...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۰۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ جدول شماره يک عوارض صدور پروانه و بعد از کميسيون...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ آيين‌نامه چگونگي تشکيل، حدود وظايف و اختيارات...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۴۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۴۱۳۲۶۲/۱۴۰۰ مورخ...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۴۶۵ الي ۱۴۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ نامه شماره ۹۹۶۳۸/۹۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۸۴۲۶۲/۶۰ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۰ وزارت صنعت،...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۷۶۳۸۰۱/۱۲۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۷ معاون امور بازرگاني...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸...
۱۳/۱۱/۱۴۰۱