آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۳۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (الف) ماده ۳۹ آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۵۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (ب) و (پ) تصويب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۵۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آيين‌نامه...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ مصوبه دهمين جلسهشوراي سنجش و پذيرش دانشجو...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ماده ۹ آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۰۲۷/۹۹/۲۸ مورخ ۶/۶/۱۳۹۹ شوراي...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۵۷۱۷/۱۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ مديرعامل...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ مصوبه شماره ۹۱۱/۹۷/۲۸ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ شوراي...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأي شماره ۲۶۱۹۱۸/۶۰...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۰۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: پاراگراف سوم نامه شماره ۲۶۹۸۸۸/۶۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۰۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتهاي مربوط به سن و شرط معدل از شرايط عمومي آگهي...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۲۷۹/۵/۱۶ ـ ۱/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱