آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص واردات کليه کالاها از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۷/۱۱/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري به ترکيب کارگروه ويژه...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي از محل ظرفيت بند...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ يکهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بابت جبران خسارت ناشي از بارش برف و يخبندان...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مشارکت مدني در قالب شرکت طرح (پروژه) ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه‌اي شهيد باهنر...
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه تشکيل کارگروه موقت بررسي وقايع و اعتراضات اخير در کشور
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
لغو تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت۶۰۴۹۵هـ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۱
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره/ هيئت عامل شرکت هاي دولتي، بانک ها و...
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا فرزين به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي‌اکبر حسيني محراب به عنوان استاندار خوزستان
۱۸/۱۰/۱۴۰۱