آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص جريمه عدم ايفاي تعهدات دارندگان پروانه ارتباطي و فناوري اطلاعات در حوزه شبکه‌هاي ارتباطات...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان محمد قسيم عثماني و سيداکبر موسوي داور به ترتيب به عنوان رييس و عضو...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق¬العمل فروش هر ليتر بنزين و نفت¬گاز از ابتداي سال ۱۳۹۹
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار و انزلي
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۱) آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداري‌هاي سراسر کشور (به استثناي شهرداري...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص قرار گرفتن بازارچه مشترک مرزي پسابندر در فهرست بازارچه‌هاي فعال
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه شرکت ملي نفت ايران
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تأمين پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
مصوبات چهلمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوص فهرست شاخص‌هاي اجرايي
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کمک هزينه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتداي تير سال ۱۳۹۹
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان لامرد استان فارس
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تغيير محدوده جغرافيايي دهستان‏هاي کوار و فرمشکان بخش مرکزي شهرستان کوار استان فارس
۰۴/۰۶/۱۳۹۹