آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اعطاي فرصت براي تکميل...
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص پيشنهاد براي اصلاح...
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت مکالمه ويديويي
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۱ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت تار تاريک
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان ملکان استان آذربايجان‌شرقي
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان جويبار در استان مازندران
۲۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع...
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره در سال ۱۴۰۲
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيد محمد هادي سبحانيان به عنوان رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ميزان معافيت از سود بازرگاني خريد و فروش کالاهاي تعيين‌شده در کارگروه ماده (۱۲) قانون...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد وچهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۱۴/۰۲/۱۴۰۲