آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۰۸۲ الي ۲۴۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي بند...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۰۷۲ الي ۲۰۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۹۳۲/۱۱۰/د مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۱...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۹۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط زماني مندرج در بند ۵ آيين‌نامه اجراي ماده ۱۶۵...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه‌هاي شماره ۴۳۰/۸۵۲۵۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ مديرکل دفتر...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۹۳۰۵/۱۴۰۰/۶/ش ـ ۱۶/۶/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۱ پيوست شماره ۳ آيين‌نامه و...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «براي واحدهاي توليدي» از بند ۳ نامه شماره...
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه نشست ۲۸ گروه پزشکي شوراي عالي برنامه‌ريزي...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۳۱ آيين‌نامه اداري و استخدامي اعضاي...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۲، ۳ و ۳ [۴] از قسمت شرايط اختصاصي استخدام...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد بند ۲ و ساير بندهاي بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مديرکل...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱