آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ۱۳/۵/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري ايوانکي،...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۸۳۹۶/۰۶ ـ ۳/۷/۱۴۰۰ سازمان صنعت، معدن...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ـ ۵/۳/۱۳۹۷...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير بخشنامه شماره ۲۸۷۲/۲۰۹/د ـ ۱/۹/۱۳۹۱...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۹ هيأت عمومي ديوان علت اداري با موضوع: قسمت اخير ماده ۱۷ تعرفه سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵/۹۴/۴/ش ـ ۱/۷/۱۳۹۴ شوراي...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول‌هاي شماره ۱، ۲ و ۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند يک عوارض زيربناي مسکوني مرتبط با تمديد پروانه...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶۷ آيين‌نامه اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري...
۱۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۱۸ الي ۱۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط «تعهد کتبي مبني بر ۱۰ سال خدمت بدون...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲ ـ ۲۱/۷/۱۴۰۰ مشاور رئيس...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ـ ۱۳/۳/۱۳۹۹...
۱۰/۰۳/۱۴۰۱