آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۹۲۰۶۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ ماده ۳ و تبصره‌هاي ۴ و ۵ آن از تفاهم‌نامه...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۲۰۶۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۲۰۴۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۵۴۳۴/ ۱ـ ۱ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مديرعامل...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۲۰۴۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۵ رديف ۲ بند الف بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ـ...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۲۵۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض محلي سال...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۲۳۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصويب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷...
۱۳/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۱۲۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبات مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰ و بند...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۱۱۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: درج محدوديت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آيين‌نامه تاسيس،...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۲۷۰۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۲۷۰۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در فراز مورد شکايت از نامه شماره ۸۰۰۳...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۲۴۰۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ شوراي اسلامي...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۹۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ذيل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آيين‌نامه...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۹۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ذيل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آيين‌نامه...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۶۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۱ شوراي حفاظت از اراضي...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۷۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاري وزارت کشور و بنياد...
۱۱/۰۶/۱۴۰۲