آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قم»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كرمان»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي بابل»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه مراغه»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه هنر»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه محقق اردبيلي»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه كردستان»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شيراز»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تربيت مدرس»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني لرستان»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹
مصوبه « انتخاب رئيس هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره»
۱۲/۱۲/۱۳۸۹