آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق يک تبصره به ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات...
۱۶/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
۱۶/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه نحوه انتخاب و برکناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناي...
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۲۶) آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و...
۲۹/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح آيين‌نامه ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
الحاق عبارت به آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروري کشور
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
۱۳/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (۸۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن...
۱۱/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه نحوه انتخاب و برکناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناي اماکن...
۰۱/۰۹/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۵/۰۷/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي
۲۰/۰۷/۱۳۹۱