آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت...
۱۴/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۳) و (۶) آيين‌نامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي...
۱۴/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
الحاق يک تبصره به ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع...
۲۷/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح جدول ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۷/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۳) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه‌هاي کشور
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيأت دولت
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آيين‌نامه چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۳۰/۰۵/۱۳۹۳