آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان کليبر استان آذربايجان شرقي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده جغرافيايي دهستان مهرانرود بخش باسمنج و دهستان سردصحرا بخش مرکزي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص الحاق کد به ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت در سال ۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري هفتمين گردهمايي بين‌المللي تغيير اقليم در سال ۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص همترازي سمت دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به عنوان مقام سياسي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي مرکز سنجش آموزش پزشکي...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص جايگزين شدن آقاي عباس علي‌آبادي در شوراي عالي کار
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقي رئيس جمهور به ترکيب کارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال)
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از (۸۸/۵۲) هکتار ‌از اراضي واقع در بخش (۸) شهرستان بوئين زهرا، استان قزوين...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مرجع ملي شناسايي، ظرفيت¬سنجي و تعيين ضوابط فني محدوده و حريم زمين‌بوستان (ژئوپارک)‌هاي...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ده‌هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) جهت کمک به تأمين و تقويت زيرساخت‌هاي...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري کارخانه ريسباف اصفهان به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاي يک قطعه زمين به شرکت شهرک‌هاي کشاورزي در بخش (۳) جاپلق و بربرود شهرستان اليگودرز...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول سازماندهي،...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲