آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص ترکيب و وظايف شوراي توسعه سواحل مکران
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص واريز تمامي درآمدهاي حاصل از فروش و خدمات و ساير وجوه عمومي از مبدأ وصول بي‌واسطه...
۲۶/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي حسين گروسي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۱۶/۰۷/۱۴۰۱
الحاق بند (۲) به تصويب‌نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت۵۷۴۹۵هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
الحاق رديف (۵) به جدول تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۴۳۹/ت۵۹۳۱۴هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
بخشنامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران
۱۱/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص الحاق بند "ج" به مصوبه...
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در پرداخت هزينه داروي دفروزيروکس و برخي خدمات پزشکي
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان جهرم (استان فارس) براي ماه¬هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور به عنوان منطقه...
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت‏هاي تضميني محصولات...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۰۴/۰۷/۱۴۰۱