آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴۴ـ۴ از رديف ۴۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۳ـ۹۷ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۷،...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۷...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني نامه شماره ۳۳ ـ ۷/۱/۱۳۹۸ مدير امور فني،...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجراي جزء ۱ بند (ج) تبصره...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۰/۲۹۹۶۹۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۸ شهردار تهران...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۶/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ الي...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۶ آيين‌نامه اداري و استخدامي نهاد کتابخانه‌هاي...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۸...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۴۱ الي ۲۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئيس...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۹۲ الي ۲۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۲۹۲/۹۶/۲۸ـ ۸/۸/۱۳۹۶ شوراي اسلامي...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱