آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي...
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره ۱۹ قانون...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ از شرايط و ضوابط ادامه تحصيل (بخش ب) دستورالعمل...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ شوراي...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ـ۲ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۴۳۳ و ۲۴۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۹ـ۲ و بندهاي ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ فرمانداري...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۲ـ۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزاياي آن)...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۵۵۷/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ سازمان...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ کارگروه آرد...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۴۲۳ الي ۲۴۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي (الف) و (ج) ماده ۳۹ آيين‌نامه...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز دوم از ماده ۳۶ آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق...
۱۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۶۷۲۴۹/۷۱۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ مرکز برنامه‌ريزي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره ۱ بند ۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۷ از تعرفه...
۱۳/۱۲/۱۴۰۱