آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق تبصره‌هاي (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
تنفيذ آيين‌نامه‌هاي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱۶۱) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
الحاق مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح رديف‌هاي(۳) و (۴) جدول ماده(۶) آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۵) الحاقي ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحي ماده (۱) آيين‌‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۶) آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي...
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اضافه شدن رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکيب کميسيون سياسي ـ دفاعي موضوع بند (۶) ماده (۶) اصلاحي...
۲۷/۰۷/۱۳۹۶