آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۹۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه انضباطي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي غيردولتي...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹ مديرکل دفتر نظارت...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي تبصره۲ ماده...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ از قسمت مربوط به ويژگيهاي چکهاي مورد تقاضا...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۸/۱۲/۱۳۹۵ مديرکل روابط...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۹۴۰ و ۲۹۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹ و...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۶۷۵ الي ۲۶۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ـ...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رئيس سازمان...
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص ـ ۱۰/۸/۱۴۰۰...
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ رئيس...
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۸۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير تبصره ۱ بند ۲ شرايط اختصاصي استخدام در...
۲۱/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره‌هاي ۲۹۲۰ و ۲۹۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۲ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸/ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۶۱۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزير جهاد...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره‌هاي ۲۹۱۴ الي ۲۹۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) ماده ۲۳ آيين‌نامه اجرايي...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۹۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با استناد به بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکيلات و آيين...
۱۸/۱۲/۱۴۰۰