آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان‌ها
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ي) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي...
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
الحاق جزء(۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي کارهاي کشاورزي و منابع طبيعي
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۱) اصلاحي بند (۸) ماده (۱۴) آيين‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (پ) ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
اصلاح ماده(۷) آيين‌نامه اجرايي ماده(۶) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۹) قانون هواي پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷