آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۰۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ از شرايط اختصاصي پانزدهمين فراخوان جذب و...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ تصويب‌نامه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ شوراي توسعه مديريت...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۹۱۴۸ـ ۷/۶/۱۴۰۰ رئيس امور مديريت و نظام‌هاي...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: از آنجا که طرح طبقه‌بندي مشاغل در کارگاه از ۱/۱/۱۳۹۶...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۳۰/۶۲۵۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۴۰۰ رئيس دستگاه نظارت...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۹ رئيس...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۱۲ بند «االف ـ شرايط عمومي استخدام» از اطلاعيه...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اصلاحيه شماره ۵۱۵۴/۹۲ـ ۱۷/۱/۱۳۹۲ نسبت به ماده ۱...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۴۰۰/۸۰/۴/۱۳۱۱۶ ـ ۳۰/۶/۱۴۰۰ استانداري...
۲۲/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۹/۵۲۲ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹...
۲۲/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ هيأت رئيسه دانشگاه...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين سقف سني براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ت‌ه‌م/۲۹۲۲۲۸ ـ ۲۹/۷/۱۴۰۰ مديرکل...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۳۱ـ۲۰/۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ وزارت نفت...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «وضعيت شغلي آنان در سيستم سجايا بيکار ثبت...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱