آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به بند (۱) ماده (۱) طرح ملي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي¬¬هاي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق بند (ي) يا (ر) يا (۸) به ماده (۱۹) اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل اندوخته احتياطي
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
برنامه ويژه ارتقاي سطح برخورداري عشاير از خدمات بهداشتي، درماني، بيمه¬ها و خدمات حمايتي
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
آيين نامه تشويق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد براي احداث بزرگراه تبريز به شبستر
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد براي احداث بزرگراه تبريز به شبستر
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان باغ ملک استان خوزستان
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان پارس‌آباد استان اردبيل
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيم کار ملي دستگاه‌ها در موضوع توسعه، ترويج و نهادينه‌سازي سياست‌هاي راهبردي خانواده...
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه تنقيحي در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايت محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني شير
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص لغو تصويب¬نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعرفه ارايه خدمت در بانک شير مادر جهت نوزادان نارس در بخش مراقبت ويژه نوزادان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰