آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۱۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۲ تصويب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ هـ...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ آن قسمت از ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با توجه به اينکه تعيين شرايط احراز رشته‌هاي شغلي...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصميم اداري شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ معاون...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۹...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۱۵۳ و ۳۱۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد رأي شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۹...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ و تبصره‌هاي آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «غيرمستقيم» در فرم‌هاي تنظيم شده توسط بانک...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين سن حداکثر ۲۸ سال در شرايط و ضوابط استخدام...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره۳۰۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: پرداخت حق‌الکشف به‌کارکنان يگان حفاظت شيلات در...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره۳۰۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شيوه‌نامه رسيدگي...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۹/۸/۱۴۰۰ هيأت تخصصي...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت مورد شکايت در بند ۱۸ـ۱ دستورالعمل نحوه ارسال...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ح) مکاتبه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۱۰۶ـ ۷/۵/۱۳۹۸ مديرکل...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۰۴۲ و ۳۰۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند ۲ شرايط اختصاصي آگهي استخدام...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱