آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت (الف) بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۲۵۶/۱۲۲ـ...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهرداري جلين...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره ۶۱۰/۹/ش‌خ...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستاي تعيين...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ستون سرانه معابر از جدول ذيل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک با...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۱۱۲ و ۳۱۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره۳۱۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵...
۲۸/۰۱/۱۴۰۱